Over KIZZ

De twee maten, te weten Autisme Praktijk Tholen en EvidEndt zijn nauw met elkaar verweven in het werkveld in Zeeland en West-Brabant- West.  Een ieder heeft een uniek en zelfstandig zorgbedrijf, waarbij iedere maat binnen eigen krachten uitblinkt in de zorg naar hun klanten, de kennis en de mogelijkheden om de zorg te verlenen. De gemeenschappelijkheid ontstond vanuit de gelijkenis in de visie hoe om te gaan met de individuele zorgvraag van de klant en de kansen die de kleinschaligheid dit kon brengen. De klant staat bij alle drie de bedrijven centraal en voorop en is in hun bestaan uniek. De zorgvraag van de klant is leidend voor hoe het hulpverleningsproces op gang komt en ingevuld wordt.

Op organisatorisch vlak vinden wij elkaar in het aangaan van contracten met gemeenten en inkooporganisaties, te voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen en professionalisering.

Daarnaast heeft de maatschap als doel om,  in de steeds complexere en veranderende wereld van zorgvragen, elkaar scherp te houden en onze klantwaarden alsook onze visie op kleinschalige zorg te toetsten en verder te professionaliseren. Deze som der delen staat garant voor de doelstelling van de maatschap KIZZ, namelijk de klant zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij zijn of haar hulpvraag.  KIZZ staat voor Kleinschalige Intensieve Zorg Zeeland.

Op 1 april 2019 was de maatschap KIZZ een feit.

Missie

KIZZ richt zich op kwalitatieve en hoogwaardige zorg aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen.  Wij spelen in op bestaande en nieuwe zorgbehoefte van klanten door te luisteren naar de vraag en te denken in mogelijkheden voor beantwoording van deze vraag, zodat de klant  binnen eigen behoefte of mogelijkheid het leven kan oppakken welke gewenst is.

Visie

KIZZ gaat uit van het principe dat een ieder mens recht heeft op het zo optimaal mogelijk benutten van eigen krachten, waarbij de kwaliteit van leven wordt verhoogd en de klant de regie over zijn of haar eigen leven kan voeren. Ondersteuningsvragen worden gezien als geïntegreerde vragen van fysieke, psychische en sociale aard. 

Producten en diensten: 

KIZZ kan door de inzet van de verschillende maten de volgende zorg leveren in de gehele provincie Zeeland  en West- Brabant- West. op de volgende gebieden:

  • Ambulante hulpverlening
  • Psychologische hulpverlening en contextuele hulpverlening
  • Ambulante woonbegeleiding, zelfstandig begeleid wonen
  • Dagbesteding
  • Arbeidstoeleiding
  • Begeleide bezoeken
  • Schooltoeleiding

KIZZ levert de zorg op basis van kleinschaligheid. Dit heeft als voordeel dat klanten meer aandacht en tijd ervaren voor hun hulpvraag, er meer ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensband en het zoeken naar oplossingen die niet standaard zijn. Er wordt gewerkt met kleine teams,  waarbij er minder sprake is van wisseling van medewerkers. De klant wordt geholpen met zijn hulpvraag en voorkomen wordt dat de hulpvraag van de klant ondergeschikt raakt aan organisatieprocedures. 

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Wanneer je een klacht hebt kun je ons klachtenformulier invullen.